ŠKOLNÉ

Výše školného pro školní rok 2023/2024

Obor Kč / pololetí
Hudební obor – individuální výuka 1300,-
Hudební obor – skupinová výuka 850,-
Taneční obor 700,-
Výtvarný obor 900,-

 

Školné za 1. pololetí je splatné do 15. září, za 2. pololetí do 15. února. Platbu je možno provést bezhotovostním převodem na účet školy (č. ú. 1850496369/0800, variabilní symbol Vám přidělí vyučující) nebo v hotovosti u hospodářky školy, a to denně od 13:30 do 16 hodin.