Taneční obor

Taneční obor podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí. Tanec je jako neverbální vyjadřovací prostředek projevem rozmanitým, mnohotvárným, bohatým a proměnlivým ve formě i obsahu. Současně však má přísný řád, jehož osvojení a respektování je podmínkou kultivovaného, harmonického a individuálního tanečního projevu. V souladu s těmito požadavky rozvíjí výuka tanečního oboru správné držení těla a pohybovou techniku žáka a současně pěstuje jeho vnitřní citlivost, vnímavost, představivost, hudební a prostorové cítění, tvořivost. Poskytuje každému žákovi podle míry jeho schopností a zájmů takové základy odborného vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník v souborech zájmové umělecké činnosti nejrůznějšího zaměření nebo v povolání, pro které jsou kultura pohybového projevu a zvládnutí základů tance vhodným předpokladem. Taneční obor je nezastupitelnou přípravou ke studiu na konzervatoři.

Cílem tanečního oboru je vychovat mladého člověka se smyslem pro harmonicky kultivovaný pohyb, aktivního, tvořivého, vnímavého a citlivého ke svému okolí. Absolvent tanečního oboru je schopen chápat taneční umění a orientovat se v jeho formách a žánrech.

Výuka tanečního oboru probíhá v hlavní budově v Kravařích a člení se na přípravné studium a na základní studium I. stupně.

Do přípravného studia mohou být přijímány i děti předškolního věku a jeho úkolem je kultivovat přirozený dětský projev formou pohybových her a hravých cvičení a ověřit předpoklady jednotlivých dětí pro zvládnutí dalších stupňů výuky.

Studium I. stupně je sedmileté, obsahem 1. a 2. roč. je taneční průprava, která je zaměřena na rozvíjení a upevňování správného držení těla, zvyšování celkové pohyblivosti, pružnosti, obratnosti a koordinace, na postupné uvědomělé ovládání jednotlivých částí těla i harmonický pohyb těla jako celku, na rozvíjení prostorového a hudebního cítění. Ve 3. – 7. ročníku se vyučuje současný tanec, lidový tanec, klasická taneční technika a taneční praxe. Výuka těchto předmětů je zaměřena k všestrannému rozvoji základů taneční techniky a tanečního projevu žáka.

Naši žáci pravidelně vystupují na veřejnosti, účinkují na koncertech žáků hud. oboru i výstavách žáků výtvarného oboru, účastní se soutěží, přehlídek i dalších kulturních a společenských akcí. Vyučující tanečního oboru je Simona Straková.

Taneční obor  Taneční obor